! Java 17 new features

! Java 17 new features

! Java 17 new features :

در این مجموعه در مورد قابلیت های جدید Java 17 صحبت خواهیم کرد و برخی از فیچر های زیرساختی و زبان جاوا را با هم خواهیم دید. این لیست پخش برای زمانی هست که Java 17 به عنوان نسخه LTS بعد از Java 11 ارائه شد. بنظرم بهتره کم کم از دست از Java 8 برداریم.
مشاهده لیست پخش